سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز ملی پاسخگویی پاسخگویی به سوالات دینی 
کارشناس تاریخ 
 
ادامه دارد 
پاسخگویی تلفنی 
همکاری 
مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی 
کارشناس تاریخ 
 
ادامه دارد 
پاسخگوی اینترنتی در سایت اسک دین 
همکاری 
مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی 
کارشناس تاریخ  
 
ادامه دارد 
پاسخگوی اینترنتی در سایت اسک قران 
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت 
محقق 
 
ادامه دارد 
مدخل نویسی در سایت ویکی شیعه 
تدریس 
حوزه علوم اسلامی دانشگاه تهران 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تاریخ اسلام 
تدریس 
حوزه دانشجویی دانشگاه امیرکبیر 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام